15 000 000+ alkatrész áll rendelkezésre
A FixPart fenntartható és a pénztárcádat is kíméli

Kosár

A kosarad jelenleg üres. Nem találod, amit keresel? Vedd fel a kapcsolatot: ügyfélszolgálat.

Felhasználási feltételek

Töltsd le az Általános Szerződési Feltételeket PDF-fájlként.

Általános szerződési feltételek, Thuiswinkel - FixPart

A Holland Thuiswinkel Szervezet (a továbbiakban: Thuiswinkel.org) jelen Általános Szerződési Feltételei a Fogyasztói Szövetséggel egyeztetve, a Szociális és Gazdasági Tanács Önszabályozási Koordinációs Csoportja (CZ) keretében készültek. 2014. június 1-jén lépnek hatályba.

Tartalomjegyzék:

Cikk 1 - Definíciók
Cikk 2 - A vállalkozó azonosítása
Cikk 3 - Alkalmazhatóság
Cikk 4 – Ajánlat
Cikk 5 – Megállapodás
Cikk 6 – Elállási jog
Cikk 7 - A fogyasztó kötelezettségei a megfontolási időszak alatt
Cikk 8 - A fogyasztó elállási jogának gyakorlása és ennek költségei
Cikk 9 - A vállalkozó kötelezettségei elálláskor
Cikk 10 - Az elállási jog alól való kizárás
Cikk 11 - Ár
Cikk 12 - Szerződésteljesítés és extra garancia
Cikk 13 - Szállítás és kivitelezés
Cikk 14 - Határidős tranzakciók: időtartam, megszűnés és megújítás
Cikk 15 - Fizetés
Cikk 16 - Panaszkezelés
Cikk 17 - Vitarendezés
Cikk 18 – Ágazati garancia
Cikk 19 - További vagy eltérő kikötések
Cikk 20 - A Távértékesítés Általános Szerződési Feltételeinek módosítása

Cikk 1 - Definíciók

A jelen felhasználási feltételekben a következő meghatározások érvényesek:

 1. Kiegészítő megállapodás: olyan megállapodás, amelynek értelmében a fogyasztó a távolból kötött szerződéssel kapcsolatban vásárol termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat, és ezeket a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat a vállalkozó vagy harmadik fél biztosítja a harmadik fél és a vállalkozó megállapodása alapján;
 2. Elállási időszak: az az időtartam, amelyen belül a fogyasztó élhet elállási jogával;
 3. Fogyasztó: az a természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti tevékenységével, mesterségével vagy hivatásával kapcsolatos célból jár el;
 4. Nap: naptári nap;
 5. Digitális tartalom: digitális formában előállított és szállított adatok;
 6. Határozatlan idejű szerződés: áruk, szolgáltatások és/vagy digitális tartalom meghatározott időtartamra történő rendszeres szállítására vonatkozó szerződés;
 7. Tartós közeg: minden olyan eszköz – beleértve az e-mailt is –, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozó számára, hogy személyesen neki címzett információkat tároljon oly módon, hogy lehetővé tegye a későbbi konzultációt vagy felhasználást olyan célból, amire szánták az adott információt, és amely lehetővé teszi a tárolt információk változatlan reprodukálását.
 8. Elállási jog: a fogyasztó lehetősége a távolból kötött szerződéstől való elállásra a megfontolási időszakon belül;
 9. Kereskedő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Thuiswinkel.org tagja, és termékeket, (hozzáférést) digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat kínál a fogyasztóknak távolról;
 10. Távszerződés: a kereskedő és a fogyasztó között a termékek, a digitális tartalom és/vagy a szolgáltatások távértékesítésére szervezett rendszer keretében kötött szerződés, amelynek során egy vagy több távközlési technikát egyedül vagy együttesen alkalmaznak, egészen a szerződés megkötésének pillanatáig;
 11. Elállási formanyomtatvány minta: a jelen Feltételek I. mellékletében található az európai elállási formanyomtatvány mintája; Az I. számú mellékletet nem kell megadni, ha a Fogyasztót a megrendelésével kapcsolatban nem illeti meg elállási jog;
 12. Távközlési technológia: megállapodás megkötésére használható eszköz, anélkül, hogy a fogyasztónak és a vállalkozónak egy időben egy helyiségben kellene lennie.

Cikk 2 – A vállalkozó azonosítása

Vállalkozó neve: FixPart B.V.
Telephely címe: Wijchenseweg 10H, 6537TL Nijmegen, Hollandia
Nyitvatartás: H-P, 09:00-17:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@fixpart.hu
Telefonszám: +31 85 2013569
Ipari kamaraszám: 73197416
Adószám: HU30650141

Cikk 3 - Alkalmazhatóság

 1. Ezek az általános feltételek a vállalkozó minden ajánlatára, valamint a vállalkozó és a fogyasztó között távolról megkötött megállapodásra vonatkoznak.
 2. A távszerződés megkötése előtt jelen általános feltételek szövegét a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk. Ha ez észszerűen nem lehetséges, a vállalkozó a távszerződés megkötése előtt jelzi, hogy az általános feltételek a vállalkozónál hogyan tekinthetők meg, és azokat a fogyasztó kérésére a lehető legrövidebb időn belül ingyenesen megküldik a számára.
 3. Amennyiben a távszerződés elektronikus úton jön létre, akkor az előző bekezdéstől eltérően a távszerződés megkötését megelőzően jelen általános feltételek szövege elektronikus úton a fogyasztó rendelkezésére bocsátható oly módon, hogy a fogyasztó könnyen tárolni tudja egy tartós adathordozón. Ha ez észszerűen nem lehetséges, a távszerződés megkötése előtt feltüntetésre kerül, hogy az általános feltételeket hol lehet elektronikusan megtekinteni, és azokat a fogyasztó kérésére ingyenesen megküldik elektronikusan vagy más módon.
 4. Abban az esetben, ha ezen általános feltételeken túl egyedi termék- vagy szolgáltatási feltételek is érvényesek, a második és harmadik bekezdés értelemszerűen alkalmazandó, és a fogyasztó egymásnak ellentmondó feltételek esetén mindig a számára legkedvezőbb rendelkezésre hivatkozhat.

Cikk 4 – Ajánlat

 1. Ha egy ajánlat korlátozott ideig érvényes, vagy feltételekhez kötődik, ezt az ajánlatban kifejezetten feltüntetik.
 2. Az ajánlat a kínált termékek, digitális tartalom és/vagy szolgáltatások teljes és pontos leírását tartalmazza. A leírás kellően részletes ahhoz, hogy a fogyasztó megfelelően értékelhesse az ajánlatot. Ha a vállalkozó képeket használ, akkor ezek a kínált termékek, szolgáltatások és/vagy digitális tartalom valódi tükrei. Az ajánlatban szereplő nyilvánvaló hibákért a vállalkozó nem vonható felelősségre.
 3. Minden ajánlat olyan információt tartalmaz, hogy a fogyasztó számára egyértelmű legyen, hogy az ajánlat elfogadásához milyen jogok és kötelezettségek fűződnek.

Cikk 5 – Megállapodás

 1. A szerződés – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – akkor jön létre, amikor a fogyasztó az ajánlatot elfogadja, és az abban foglalt feltételek teljesülnek.
 2. Ha a fogyasztó az ajánlatot elektronikus úton fogadta el, a kereskedő haladéktalanul visszaigazolja az ajánlat elektronikus elfogadását. Mindaddig, amíg az elfogadás átvételét a vállalkozó nem igazolta vissza, a fogyasztó a szerződést felbonthatja.
 3. A megállapodás elektronikus úton történő megkötése esetén a vállalkozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesz az adatok elektronikus továbbításának biztosítására, valamint gondoskodik a biztonságos webes környezetről. Ha a fogyasztóelektronikusan fizetésre képes, a vállalkozó köteles betartani a megfelelő biztonsági intézkedéseket.
 4. A vállalkozó jogszabályi keretek között - tájékoztathatja, hogy a fogyasztó eleget tud-e tenni fizetési kötelezettségének, valamint mindazokról a tényekről és tényezőkről, amelyek a távszerződés felelősségteljes megkötése szempontjából lényegesek. Ha e vizsgálat alapján a vállalkozónak alapos oka van arra, hogy ne kösse meg a megállapodást, jogosult a megrendelést, kérelmet elutasítani, vagy a megvalósításhoz további feltételeket kötni.
 5. A vállalkozó legkésőbb a termék, a szolgáltatás vagy a digitális tartalom a fogyasztó részére történő átadásakor írásban vagy tartós adathordozón hozzáférhető módon tárolható formában megküldi az alábbi információkat:
  • a kereskedő telephelyének ügyfelek számára elérhető címe, ahol a fogyasztó panaszt tehet;
  • az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja, vagy az elállási jog kizárására vonatkozó egyértelmű nyilatkozat;
  • a garanciákra és a meglévő vevőszolgálatra vonatkozó információk;
  • a termék, szolgáltatás vagy digitális tartalom összes adóját tartalmazó ára; adott esetben a szállítás költsége; valamint a távollevők között kötött szerződés fizetésének, szállításának vagy teljesítésének módja;
  • a szerződés felmondásának feltételei, ha a szerződés egy évnél hosszabb, vagy határozatlan idejű;
  • ha a fogyasztónak elállási joga van, az elállási nyilatkozat formanyomtatványát.
 6. Határidős ügylet esetén az előző bekezdés rendelkezése csak az első szállításra vonatkozik.

Cikk 6 – Elállási jog

Termékek esetén:

 1. A fogyasztó a termék vásárlásával kapcsolatos szerződést 14 napos megfontolási időszak alatt indoklás nélkül felmondhatja. A vállalkozó megkérdezheti a fogyasztót az elállás okáról, de nem kötelezheti az indok(ok) megjelölésére.
 2. Az (1) bekezdésben említett lemondási idő az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó vagy a fogyasztó által előzetesen megjelölt harmadik személy, aki nem a fuvarozó, a terméket átvette, vagy:
  • ha a fogyasztó egy megrendelésben több terméket rendelt: az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az utolsó terméket átvette. A vállalkozó – feltéve, hogy a rendelési folyamat előtt egyértelműen tájékoztatta a fogyasztót – visszautasíthatja több termék megrendelését eltérő szállítási határidővel.
  • ha a termék szállítása több küldeményből vagy részből áll: az a nap, amikor a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az utolsó küldeményt vagy az utolsó részt átvette;
  • a termékek meghatározott időszakon belüli rendszeres szállítására vonatkozó szerződések esetén: az a nap, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt harmadik személy az első terméket átvette.

Olyan szolgáltatások és digitális tartalom esetében, amelyeket nem fizikai adathordozón tárolnak:

 1. A fogyasztó a szolgáltatási szerződést és a nem fizikai adathordozón átadott digitális tartalom szállítására vonatkozó szerződést 14 napon belül indokolás nélkül felmondhatja. A kereskedő megkérdezheti a fogyasztót az elállás okáról, de nem kötelezheti az indok(ok) megjelölésére.
 2. A (3) bekezdésben említett megfontolási időszak a megállapodás megkötését követő napon kezdődik.

A nem fizikai adathordozón szállított termékek, szolgáltatások és digitális tartalom meghosszabbítása az elállási jogról való tájékoztatás elmulasztása esetén:

 1. Ha a vállalkozó nem adta át a fogyasztónak az elállási jogról jogszabályban előírt tájékoztatást vagy az elállási nyilatkozat formanyomtatványát, a megfontolási határidő az előző rendelkezés szerint meghatározott eredeti elállási idő lejártát követő tizenkét hónap elteltével jár le a cikk előző bekezdéseivel megegyezően.
 2. Ha a vállalkozó az előző bekezdésben említett tájékoztatást az eredeti elállási időszak kezdetétől számított tizenkét hónapon belül megadta a fogyasztónak, a megfontolási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó ezt a tájékoztatást megkapta.

Cikk 7 - A fogyasztó kötelezettségei a megfontolási időszak alatt

 1. A megfontolási időszak alatt a fogyasztó óvatosan kezeli a terméket és a csomagolást. Csak a termék jellegének, jellemzőinek és működésének meghatározásához szükséges mértékben csomagolja ki vagy használja a terméket. Kiindulási alapként, a fogyasztó csak úgy kezelheti és vizsgálhatja meg a terméket, ahogyan azt az üzletben tehetné.
 2. A fogyasztó kizárólag a terméknek az 1. bekezdésben megengedettet meghaladó használatából eredő értékcsökkenéséért felelős.
 3. A fogyasztót nem terheli felelősség a termék értékcsökkenéséért, ha a vállalkozó a szerződés megkötése előtt vagy a szerződéskötéskor nem adott át neki minden, az elállási joggal kapcsolatos, jogszabályban előírt tájékoztatást.

Cikk 8 - A fogyasztó elállási jogának gyakorlása és ennek költségei

 1. Ha a fogyasztó él elállási jogával, köteles a vállalkozót a lemondási időn belül az elállási nyilatkozat formanyomtatványának benyújtásával vagy más egyértelmű módon értesíteni.
 2. A fogyasztó a terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az 1. bekezdésben említett értesítést követő 14 napon belül visszaküldi, vagy a vállalkozó (meghatalmazott képviselőjének) átadja. Ez nem szükséges, ha a vállalkozó felajánlotta, hogy átveszi a terméket. A fogyasztó mindenesetre betartotta a visszaküldési határidőt, ha a terméket a lemondási idő lejárata előtt visszaküldi.
 3. A fogyasztó köteles a terméket az összes leszállított tartozékkal együtt visszaküldeni, ha észszerűen lehetséges, eredeti állapotban és csomagolásban, valamint a vállalkozó észszerű és egyértelmű utasításai szerint.
 4. Az elállási jog helyes és időben történő gyakorlásának kockázata és bizonyítási terhe a fogyasztót terheli.
 5. A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit. Ha a vállalkozó nem jelentette be, hogy ezeket a költségeket a fogyasztónak kell viselnie, vagy ha a vállalkozó jelzi, hogy maga viseli a költségeket, a fogyasztónak nem kell viselnie a visszaszállítás költségeit.
 6. Ha a fogyasztó az elállási időn belül eláll, miután kifejezetten kérte a szolgáltatás teljesítését, illetve az értékesítésre nem kész gáz-, víz- vagy villamosenergia-szolgáltatás korlátozott mennyiségben vagy meghatározott mennyiségben történő megkezdését, a fogyasztó egy összeggel tartozik a vállalkozónak. amely arányos a kötelezettségvállalás azon részével, amelyet a vállalkozó az elálláskor teljesített, a kötelezettségvállalás teljes mértékéhez képest.
 7. A fogyasztót nem terheli a korlátozott mennyiségben vagy mennyiségben értékesítésre készen nem álló szolgáltatás teljesítése, víz-, gáz- vagy villamosenergia-szolgáltatás, illetve a távhőszolgáltatás költsége, ha:
  • a vállalkozó nem adta át a fogyasztónak az elállási jogról, az elállási költségtérítésről vagy az elállási formanyomtatványról a jogszabályban előírt tájékoztatást, vagy;
  • a fogyasztó a lemondási idő alatt kifejezetten nem kérte a szolgáltatás teljesítésének vagy gáz-, víz-, villany- vagy távhőszolgáltatás megkezdését.
 8. A fogyasztót nem terheli semmilyen költség a nem fizikai adathordozón továbbított digitális tartalom teljes vagy részleges kézbesítéséért, ha:
  • nem járult hozzá kifejezetten a szerződés teljesítésének megkezdéséhez az átadást megelőző elállási időszak lejárta előtt;
  • hozzájárulásának megadásakor nem ismerte el elállási jogának elvesztését; vagy
  • a kereskedő nem erősítette meg a fogyasztó e nyilatkozatát.
 9. Ha a fogyasztó él elállási jogával, minden további szerződés a törvény erejénél fogva megszűnik.

Cikk 9 - A vállalkozó kötelezettségei elállás esetén

 1. Ha a vállalkozó elektronikus úton teszi lehetővé a fogyasztó elállási nyilatkozatának megtételét, az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul átvételi elismervényt küld.
 2. A vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának napjától számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi fizetést, ideértve a vállalkozó által a visszaküldött termékért felszámított szállítási költséget is. Hacsak a kereskedő nem ajánlja fel a termék átvételét, a visszafizetéssel várhat a termék átvételéig, vagy amíg a fogyasztó bizonyítja, hogy a terméket visszaküldte, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
 3. A vállalkozó a visszatérítéshez ugyanazt a fizetési módot használja, mint amit a fogyasztó, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési módot fogad el. A visszatérítés a fogyasztó számára ingyenes.
 4. Ha a fogyasztó a legolcsóbb szokásos szállítási módnál drágább szállítási módot választott, a vállalkozónak nem kell megtérítenie a drágább mód többletköltségét.

Cikk 10 - Az elállási jog alól való kizárás

A kereskedő az alábbi termékeket és szolgáltatásokat kizárhatja az elállási jog alól, de csak akkor, ha ezt az ajánlattételkor, vagy legalább a szerződéskötést megelőzően kellő időben egyértelműen jelezte:

 1. Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac olyan ingadozásaihoz kapcsolódik, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása, és amelyek az elállási időn belül előfordulhatnak.
 2. Nyilvános árverés során megkötött szerződések. Nyilvános árverésnek nevezzük azt az értékesítési módot, amelynek során a kereskedő termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat kínál fel a fogyasztónak, aki személyesen jelen van az aukción, vagy lehetősége van arra, hogy azon személyesen jelen legyen, egy árverésvezető felügyelete alatt, és ezáltal a nyertes ajánlattevő köteles megvásárolni a termékeket, digitális tartalmat és/vagy szolgáltatásokat;
 3. Szolgáltatási szerződések, a szolgáltatás teljes teljesítése után, de csak akkor, ha:
  • a végrehajtás a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdődött meg; és
  • a fogyasztó kijelentette, hogy elveszíti elállási jogát, ha a vállalkozó a szerződést maradéktalanul teljesítette;
 4. A Polgári Törvénykönyv 7:500 cikke szerinti szervezett utazások, valamint személyszállításra vonatkozó szerződések;
 5. Szolgáltatási szerződések szállás nyújtására, ha a szerződés meghatározott időpontot vagy időszakot ír elő a teljesítésről, és nem lakhatás, áruszállítás, autóbérlés vagy vendéglátás a szállás indoka;
 6. Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos megállapodások, ha a megállapodás meghatározott időpontot vagy teljesítési időszakot ír elő;
 7. A fogyasztó specifikációi alapján készült termékek, amelyek nem előre gyártottak, és amelyeket a fogyasztó egyéni választása vagy döntése alapján gyártanak, vagy amelyeket egyértelműen meghatározott személynek szánnak;
 8. Gyorsan romló vagy korlátozott eltarthatóságú termékek;
 9. Lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak visszaküldésre, és amelyek pecsétjét a szállítás után feltörték;
 10. Olyan termékek, amelyek a kiszállítást követően természetüknél fogva visszavonhatatlanul összekeverednek más termékekkel;
 11. Olyan szeszes italok, amelyek áráról a szerződés megkötésekor állapodtak meg, de szállítása csak 30 nap elteltével lehetséges, és amelyek tényleges értéke a piac olyan ingadozásaitól függ, amelyekre a vállalkozónak nincs befolyása;
 12. Lezárt hang-, videofelvételek és számítógépes szoftverek, melyek pecsétjét a szállítás után feltörték;
 13. Újságok, magazinok vagy folyóiratok, kivéve ezek előfizetése;
 14. A digitális tartalom nem fizikai adathordozón történő eljuttatása, de csak akkor, ha:
  • a teljesítést a fogyasztó kifejezett előzetes hozzájárulásával kezdték meg; és
  • a fogyasztó kijelentette, hogy ezzel elveszti elállási jogát.

Cikk 11 - Ár

 1. Az ajánlatban megjelölt érvényességi idő alatt a kínált termékek és/vagy szolgáltatások ára nem emelkedik, kivéve akkor, ha az áfakulcs változik.
 2. Az előző bekezdéstől eltérően a kereskedő változó áron kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek ára a kereskedő által nem befolyásolható pénzügyi piaci ingadozásoknak van kitéve. Az ingadozásokra mutató hivatkozás, valamint az a tény, hogy a feltüntetett árak ajánlott árak, az ajánlatban szerepelnek.
 3. A szerződéskötést követő 3 hónapon belüli áremelés csak abban az esetben megengedett, ha az törvényi előírások vagy rendelkezések eredménye.
 4. Áremelés a szerződéskötést követő 3 hónaptól csak akkor megengedett, ha a vállalkozó ezt kikötötte és:
  • törvényi előírások vagy kikötések eredménye; illetve
  • a fogyasztó az áremelés hatálybalépésének napján jogosult a szerződés felmondására.
 5. A termékek vagy szolgáltatások kínálatában feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Cikk 12 - Szerződésteljesítés és kiegészítő garancia

 1. A vállalkozó szavatolja, hogy a termékek és/vagy szolgáltatások megfelelnek a szerződésben foglaltaknak, az ajánlatban felsorolt ​​specifikációknak, az észszerű megbízhatósági és/vagy használhatósági követelményeknek, valamint a szerződéskötés napján a hatályos jogszabályi és/vagy kormányrendeleteknek. Megállapodás esetén a vállalkozó gondoskodik arról is, hogy a termék a szokásostól eltérő használatra is alkalmas legyen.
 2. A vállalkozó, beszállítója, gyártója vagy importőre által nyújtott kiegészítő garancia soha nem korlátozza azokat a törvényes jogokat és követeléseket, amelyeket a szerződés alapján a fogyasztó érvényesíthet a vállalkozóval szemben, ha a vállalkozó nem teljesítette a megállapodás egy részét.
 3. Kiegészítő garancia alatt a vállalkozó, szállítója, importőre vagy termelő minden olyan kötelezettségvállalását értjük, amelyben a fogyasztónak bizonyos jogokat vagy követeléseket biztosít, amelyek túlmutatnak azon, amire törvényi kötelezettsége van abban az esetben, ha nem teljesíti a szerződésben foglaltak egy részét.

Cikk 13 - Szállítás és kivitelezés

 1. A vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal jár el a termékrendelések fogadása és végrehajtása, valamint a szolgáltatásnyújtás iránti kérelmek elbírálása során.
 2. A szállítás rendeltetési helye az a cím, amelyet a fogyasztó a vállalkozóval közölt.
 3. A Vállalkozó a jelen Általános Szerződési Feltételek Cikk 4. pontjában foglaltak betartásával köteles az elfogadott megrendeléseket megfelelő gyorsasággal, de legkésőbb 30 napon belül teljesíteni, kivéve, ha eltérő szállítási határidőben állapodtak meg. Ha a szállítás késik, vagy egy megrendelés nem, vagy csak részben teljesíthető, erről a fogyasztót a megrendelés leadását követő 30 napon belül köteles értesíteni. A fogyasztónak ebben az esetben joga van kötbér nélkül felmondani a szerződést, és joga van megfelelő kártérítéshez.
 4. Az előző bekezdés szerinti felbontást követően a vállalkozó haladéktalanul köteles visszatéríti a fogyasztónak a kifizetett összeget.
 5. A termékek sérülésének és/vagy elvesztésének kockázata a vállalkozót terheli a fogyasztó részére történő átadás időpontjáig, vagy a vállalkozó képviselőjének előzetesen megjelölt és bejelentett, eltérő megállapodás hiányában.

Cikk 14 - Határidős tranzakciók: időtartam, megszűnés és megújítás

Felmondás:

 1. A fogyasztó határozatlan idejű szerződést köthet, amely kiterjed a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatás rendszeres szállítására, azt bármikor felmondhatja a hatályos felmondási szabályokat és az egy hónapot meg nem haladó felmondási időt betartva.
 2. A fogyasztó határozott idejű szerződést köthet, amely kiterjed a termékek (beleértve a villamos energiát is) vagy szolgáltatás rendszeres szállítására, azt a határozott időtartam lejárta után bármikor felmondhatja a hatályos felmondási szabályokat és az egy hónapot meg nem haladó felmondási időt betartva.
 3. A fogyasztó az előző bekezdésekben említett megállapodásokat kötheti:
  • mindenkor megszűnik, és nem korlátozódik egy meghatározott időpontra vagy időszakra történő felmondásra;
  • legalábbis ugyanúgy szüntessék meg, ahogyan ő kötötte őket;
  • mindig ugyanannyi felmondási idővel szűnjen meg, mint amennyit a vállalkozó kikötött magának.

Megújítás:

 1. Határozott idejű szerződés, amely kiterjed a termékek (beleértve a villamos energiát is) rendszeres szállítására vagy szolgáltatásra, hallgatólagosan nem hosszabbítható meg vagy nem újítható meg határozott időre.
 2. Az előző bekezdésben foglaltak ellenére a határozott időre szóló szerződés, amely kiterjed a napi hírek és hetilapok és folyóiratok rendszeres kézbesítésére, hallgatólagosan meghosszabbítható legfeljebb három hónapos határozott időtartamra, ha a fogyasztó a megújult szerződést a vége felé felmondhatja legfeljebb egy hónapos felmondási idővel.
 3. A rendszeres termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra kötött határozott idejű szerződés csak akkor hosszabbítható meg hallgatólagosan határozatlan időre, ha a fogyasztó legfeljebb egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja. A felmondási idő legfeljebb három hónap, ha a szerződés napi-, hír- és hetilapok, folyóiratok rendszeres, de havonta ritkább kézbesítéséről szól.
 4. A napi-, hír- és hetilapok és folyóiratok rendszeres, bevezetés útján történő ellátására (próba- vagy bevezető előfizetés) szóló, korlátozott időtartamú szerződés hallgatólagosan nem folytatódik, és a próbaidőszak vagy a bevezető időszak végén automatikusan megszűnik.

Időtartam:

 1. Ha a szerződés egy évnél hosszabb ideig tart, a szerződést egy év elteltével a fogyasztó bármikor, legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondhatja, kivéve, ha az észszerűség és a méltányosság a megállapodás szerinti időtartam lejárta előtti felmondás ellen szól.

Cikk 15 - Fizetés

 1. Amennyiben a szerződés vagy a kiegészítő feltételek másként nem rendelkeznek, a fogyasztó által fizetendő összegeket a megfontolási időszak kezdetétől számított 14 napon belül, gondolkodási idő hiányában a szerződés megkötését követő 14 napon belül kell megfizetni. Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén ez az időszak az azt követő napon kezdődik, hogy a fogyasztó megkapta a megállapodás visszaigazolását.
 2. Termékek fogyasztóknak történő értékesítése során a fogyasztó az általános szerződési feltételekben soha nem kötelezhető 50%-nál nagyobb előleg megfizetésére. Előleg kikötése esetén a fogyasztó az adott megrendelés vagy szolgáltatás(ok) teljesítésével kapcsolatos jogait nem érvényesítheti, amíg a kikötött előleg fizetése meg nem történt.
 3. A fogyasztó köteles haladéktalanul bejelenteni a vállalkozónak megadott vagy említett fizetési adatok pontatlanságát.
 4. Ha a fogyasztó fizetési kötelezettségének (kötelezettségeinek) határidőben nem tesz eleget, a vállalkozó a késedelmes fizetésről szóló értesítését követően a vállalkozó 14 napos határidőt adott a fogyasztónak fizetési kötelezettségének még teljesítésére, a fizetési kötelezettség elmulasztását követően. Ezen a 14 napon belül fizeti meg, az esedékes összeg utáni törvényes kamatot és a vállalkozó peren kívüli behajtási költség felszámítására jogosult. Ezek a behajtási költségek maximum: 15% a 2500 € értékhatárig fennálló kintlévőségekre; 10% a következő 2500 euróra és 5% a következő 5000 euróra, de minimum 40 euró. A tulajdonos eltérhet a feltüntetett összegektől és százalékoktól a fogyasztó érdekében.

Cikk 16 - Panaszkezelés

 1. A vállalkozó kellően nyilvánosságra hozott panasztételi eljárással rendelkezik, és ennek megfelelően kezeli a panaszt.
 2. A megállapodás végrehajtásával kapcsolatos reklamációt a fogyasztónak a hibák észlelését követő észszerű időn belül kell benyújtani a vállalkozónak, teljeskörűen és egyértelműen ismertetve.
 3. A vállalkozóhoz benyújtott panaszokat a beérkezéstől számított 14 napon belül meg kell válaszolni. Ha a panasz előreláthatóan hosszabb feldolgozási időt igényel, a vállalkozó 14 napon belül kézhezvételi üzenettel válaszol, és jelzi, hogy a fogyasztó mikor számíthat részletesebb válaszra.
 4. A termékkel, szolgáltatással vagy a kereskedő szolgáltatásával kapcsolatos panasz a Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org weboldal fogyasztói oldalán található reklamációs űrlapon keresztül is benyújtható. A panaszt ezután az érintett kereskedőnek és a Thuiswinkel.org címnek is elküldik.
 5. A fogyasztónak legalább 4 hetet kell adnia a kereskedőnek a panasz kölcsönös egyeztetés útján történő megoldására. Ezen időszak letelte után vita keletkezik, amelyre a vitarendezési eljárás vonatkozik.

Cikk 17 - Vitarendezés

 1. A vállalkozó és a fogyasztó közötti szerződésekre, amelyekre ezek az általános feltételek vonatkoznak, csak a holland jog vonatkozik.
 2. A fogyasztó és a kereskedő között az e kereskedő által szállítandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötésével vagy gyakorlásával kapcsolatos vitákat a Thuiswinkel vitabizottsághoz lehet benyújtani, PO Box 90600, 2509 LP, Hága (www.sgc.nl). Ezt megteheti akár a fogyasztó, akár a kereskedő, az alábbiakban leírtak betartásával.
 3. A vitát a vitabizottság csak akkor tárgyalja, ha a fogyasztó első alkalommal észszerű időn belül nyújtotta be panaszát a kereskedőhöz.
 4. Ha a panasz nem vezet megoldásra, a vitát írásban vagy a bizottság által meghatározott más formában kell a vitabizottsághoz benyújtani, legkésőbb 12 hónappal azt követően, hogy a fogyasztó benyújtottá panaszát a jogosulthoz.
 5. Ha a fogyasztó vitát kíván a vitabizottság elé terjeszteni, a vállalkozó mindenképp érintett lesz a vitában. A fogyasztó lehetőség szerint először a vállalkozónak jelenti.
 6. Ha a vállalkozó a vitát a vitabizottság elé kívánja terjeszteni, a fogyasztónak a vállalkozó írásbeli kérelmét követő öt héten belül írásban kell megszólalnia, hogy így kívánja-e rendezni a vitát, vagy azt az illetékes bíróság rendezze. Ha a vállalkozó öt héten belül nem kap választ ezt illetően a fogyasztó részéről, akkor a vállalkozónak jogában áll a vitát az illetékes bíróság elé terjeszteni.
 7. A vitabizottság a vitabizottság szabályzatában (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel) meghatározott feltételek szerint hirdeti ki ítéletét. A vitabizottság határozatait kötelező érvényű tanácsadás útján hozza.
 8. A vitabizottság nem foglalkozik a vita rendezésével, vagy megszünteti a beavatkozást, ha a kereskedő fizetési felfüggesztést kapott, csődbe ment vagy ténylegesen beszüntette az üzleti tevékenységét azelőtt, hogy a bizottság a vitát az ülésen tárgyalta és jogerős határozatot hozott volna.
 9. Ha a Thuiswinkel vitabizottságon kívül egy másik elismert vitabizottságot is felhatalmazást kap vagy érintett a Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzakenhez (SGC) vagy a Klachteninstituut Financiële Dienstverleninghez (Kifid), akkor a Thuiswinkel vitabizottságot engedélyezik, amikor elsősorban a távértékesítést vagy a szolgáltatásnyújtás módja a vita tárgya. Minden egyéb jogvita esetén az SGC vagy a Kifid által elismert többi vitabizottság vonatkozik.
 10. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformot kínál a fogyasztók számára, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen található. Mi önként részt veszünk a vitarendezési eljárásban.

Cikk 18 – Ágazati garancia

 1. A Thuiswinkel.org garantálja, hogy tagjai betartják a Thuiswinkel Viták Bizottsága által kiadott kötelező érvényű javaslatot, kivéve, ha a tagjai úgy döntenek, hogy a kötelező érvényű javaslatot a tanács elküldését követő két hónapon belül bíróság elé terjesztik ellenőrzésre. Ez a garancia akkor éled újra, ha a kötelező érvényű tanácsot a bírósági felülvizsgálatot követően helybenhagyják, és az ezt igazoló ítélet jogerőre emelkedett. Kötelező érvényű javaslatonként legfeljebb 10 000 € összegig ezt az összeget a Thuiswinkel.org fizeti ki a fogyasztónak. 10 000 €-nál nagyobb összeg esetén kötelező érvényű javaslatonként 10 000 €-t kell fizetni. Ha az összeg meghaladja ezt az összeget, a Thuiswinkel.org mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagjai a kötelező érvényű javaslatnak eleget tegyenek.
 2. A garancia érvényesítéséhez a fogyasztónak írásban kell reklamációt benyújtania a Thuiswinkel.org felé, és a kereskedővel szembeni követelését át kell utalnia a Thuiswinkel.org oldalra. Ha a kereskedővel szembeni követelés meghaladja a 10 000 €-t, a fogyasztó a 10 000 €-t meghaladó összegig átadhatja követelését a Thuiswinkel.org-nak, amely szervezet a bíróságon követeli a költség megfizetését saját nevében.

Cikk 19 - További vagy eltérő kikötések

A jelen általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezések és további rendelkezésekből a fogyasztó számára nem keletkezhet kár, és azokat írásban kell rögzíteni, vagy úgy, hogy azokat a fogyasztó tartós adathordozón hozzáférhető módon tárolhassa.

Cikk 20 - A Távértékesítés Általános Szerződési Feltételeinek módosítása

 1. A Thuiswinkel.org csak a Holland Fogyasztói Szövetséggel folytatott konzultációt követően módosítja ezeket az általános szerződési feltételeket.
 2. A jelen feltételek módosítása csak azok megfelelő módon történő közzététele után lép hatályba, azzal a feltétellel, hogy az ajánlat időtartama alatti módosítások esetén a fogyasztó számára a legkedvezőbb rendelkezés az irányadó.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
 

Melléklet I: Elállási űrlap formanyomtatvány minta

Elállási űrlap formanyomtatvány minta

(csak akkor töltsd ki és küldd vissza ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől)

 • Címzett: FixPart B.V.
  Wijchenseweg 10H, 6537TL Nijmegen, Hollandia
  ugyfelszolgalat@fixpart.hu
 • Tájékoztatom/Tájékoztatjuk*, hogy elállok/elállunk a vonatkozó szerződéstől
  a következő termékek értékesítésétől: [termék megnevezése]*
  a következő digitális tartalom szolgáltatásától: [termék megnevezése]*
  a következő szolgáltatás nyújtásától: [szolgáltatás megnevezése]*,
  visszavonom/visszavonjuk*
 • Megrendelés dátuma* / Átvétel dátuma* [a szolgáltatások megrendelésének dátuma vagy a termékek átvételének dátuma].  
 • [Fogyasztó(k) neve]
 • [Fogyasztó(k) címe]
 • [Fogyasztó(k) aláírása] (csak, ha papíron lett benyújtva)

* Töröld a nem kívánt részeket és töltsd ki a szükséges részeket

Hol találom a modellszámot?
  Válaszd ki a készüléked
  Válaszd ki a márkád

Válaszd ki a készüléked

Válaszd ki a márkád

A helyes szám a típus- vagy modellszám, NEM a sorozatszám. A modellszám számokból és/vagy betűkből álló sor. A modellszám néha kötőjelet (-) vagy perjelet (/) tartalmaz.

Nem találod készülékedet?Küldj el nekünk egy, a modellszámtábláról készült fényképet a keresett termék leírásával, és ez alapján egy linket küldünk a megfelelő termékhez.